<%@ Language = "VBScript" %> <% Response.Buffer = True %> مثال استفاده از asp برای ساختن یک لینک باکس

در مثال زیر میبینید که چطور یک لینک باکس ساخته میشود.

<% dim c dim i set nl=server.createobject("MSWC.Nextlink") c = nl.GetListCount("text\links.txt") i = 1 %>

فایل متنی با پسوند txt حاوی فهرستی از لینک ها و شرح آنهاست. در این فایل برای هر صفحه یک لینک قرارداده شده است. توجه کنید که لینک و شرح آن باید توسط جدا کننده TAB از هم مجزا شوند.